JURIDISCHE KENNISGEVING

 1. DOEL

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website www.agroplanning.com, eigendom van AGROPLANNING AGRICULTURA INTELIGENTE SL (hierna, DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE). DE LA WEB).

Door de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE te gebruiken, verkrijgt u de status van GEBRUIKER en gaat u volledig en onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn gepubliceerd. Let op dat deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kunnen worden gewijzigd. In dat geval worden ze zo vroeg mogelijk gepubliceerd en aangekondigd.

Het is daarom raadzaam om de inhoud zorgvuldig te lezen als u toegang wilt krijgen tot en gebruik wilt maken van de informatie en diensten die deze website biedt.

De gebruiker verbindt zich er ook toe om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, goede trouw, openbare orde, het gebruik van de handel en deze Juridische Kennisgeving, en zal verantwoordelijk zijn tegenover DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

Elk ander gebruik dan het geautoriseerde is uitdrukkelijk verboden en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan op elk moment de toegang en het gebruik ervan weigeren of intrekken.

 1. IDENTIFICATIE

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

 • De handelsnaam is: AGROPLANNING AGRICULTURA INTELIGENTE SL
 • Het CIF is: B56047640
 • Het hoofdkantoor is gevestigd op: C/ Diseño, 8 Local 1, Polígono Industrial PISA – 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
 • Handelsregister van Córdoba, Deel 2515, Blad 31, Sectie CO 36818
 1. COMMUNICATIE

Om met ons te communiceren, stellen we verschillende contactmiddelen ter beschikking zoals hieronder vermeld:

 • Email: info@agroplanning.com

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden als effectief beschouwd wanneer ze worden gedaan via een van de hierboven vermelde middelen.

 1. TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website en haar diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Niettemin kan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE het gebruik van sommige van de aangeboden diensten op haar website afhankelijk stellen van voorafgaande invulling van het bijbehorende formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden verstrekt en is als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk om de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE op een juiste manier te gebruiken en deze niet te gebruiken voor onder andere:

 1. Verspreiden van inhoud die illegaal, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, verheerlijkend voor terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde is.
 2. Het introduceren van computervirussen in het netwerk of handelingen die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden kunnen verstoren, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken.
 3. Pogingen om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot beperkte gebieden van de informatiesystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden, en indien nodig informatie te extraheren.
 4. Inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals het schenden van de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden.
 5. De identiteit van een andere gebruiker aannemen.
 6. Reproduceren, kopiëren, distribueren, ter beschikking stellen aan het publiek, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij toestemming is verkregen van de houder van de betreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.
 7. Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en het verzenden van reclame van welke aard dan ook en commerciële communicatie zonder voorafgaande aanvraag of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, graphics, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, en geen van de exploitatierechten daarop wordt overgedragen aan de gebruiker, behalve wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, indien nodig, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later aan derden worden overgedragen, niet worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, en niet worden onderworpen aan enige vorm van exploitatie.

Bovendien zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat kan worden aangenomen dat het gebruik of de toegang tot dezelfde rechten aan de gebruiker verleent.

Het is verboden om de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de houder van de exploitatierechten, te distribueren, wijzigen, overdragen of openbaar te maken.

Het instellen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de acceptatie en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten ervan.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website beschikbaar zijn gesteld, noch voor de handelingen die hij op basis daarvan onderneemt.

4.1 UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief doel, zonder volledige toegang tot alle inhoud te garanderen, noch de volledigheid, correctheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover toegestaan door de wet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit:

 1. Onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of de onwaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van gebreken en gebreken van allerlei aard in de inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar wordt gesteld waartoe via de website is toegang verkregen of de diensten die worden aangeboden.
 2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen, elektronische documenten of gegevens van gebruikers.
 3. Het niet naleven van wetten, goede trouw, openbare orde, het gebruik van de handel en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder en ter illustratie, is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten schenden, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, persoonlijke en familiale privacy en imago, evenals de regelgeving inzake oneerlijke mededinging en ongeoorloofde reclame.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen aanvullen. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert noch is verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt uit of beveelt het bezoek ervan aan, zodat het ook niet verantwoordelijk is voor het verkregen resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het instellen van hyperlinks door derden.

4.2 PROCEDURE IN GEVAL VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op het onwettige karakter van het gebruik van enige inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk zijn via de website, moet hij een kennisgeving sturen naar DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, waarbij hij zich naar behoren identificeert en de vermeende inbreuken specificeert.

4.3 PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke bekendmaking van wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële dagbladen van overheidsinstanties, die het enige instrument vormen dat getuigt van hun authenticiteit en inhoud. De beschikbare informatie op deze website moet worden beschouwd als een gids zonder enig doel van wettelijke geldigheid.

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze voorwaarden zullen worden beheerst door de huidige Spaanse wetgeving.

De gebruikte taal zal het Spaans zijn.